Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre nákup v tomto internetovom obchode


1) VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného na internetovej adrese www.nonstopstavebniny.sk je firma PRODOMOS SK s.r.o., so sídlom Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava, IČ 46836390, DIČ 2023620423.

Kupujúci potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obidve strany záväzné.

Obrázky u výrobkov sú iba ilustračné a dodaný tovar sa môže líšiť vo vzhľade a farbe. V niektorých prípadoch, ak nie je k dispozícii objednaný tovar, zasielame automaticky tovar s rovnakými parametrami za rovnakú cenu. Vždy sme vedení snahou o čo najrýchlejšie vybavenie objednávky a vždy tak robíme len v záujme našich zákazníkov.

Pokiaľ nie je výrobok poškodený, nie je dôvodom na jeho reklamáciu vzhľad mierne odlišný od vyobrazenia na e-shope. Snažíme sa, aby sa vyobrazenie výrobku v jeho popise čo najviac blížilo skutočnosti, nie je však v našich silách fotiť všetok tovar v každej zásielke.

2) OBJEDNANIE TOVARU A SLUŽIEB

Ponúkame vám možnosť nákupu z pohodlia Vášho domova, kde môžete nakupovať NONSTOP. Objednávať si môžete jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka, telefónu alebo e-mailu.
Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve - objednávke. Rozmery, hmotnosť, výkony, kapacita a ostatné údaje uvedené na našich stránkach, v katalógoch, prospektoch a iných tlačovinách sú údajmi nezáväznými a vychádzajúcimi z údajov výrobcov. V prípade nezrovnalostí Vás samozrejme budeme kontaktovať.
Zaväzujeme sa, že svojim odberateľom budeme dodávať len tovar v perfektnom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúcim daným normám, predpisom a nariadeniam, ktoré platia na území Slovenskej republiky.
Podmienkou pre naplnenie platnosti Vašej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň cenovou ponukou a návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva vzniká samotným dodaním tovaru. K uzavretiu kúpnej zmluvy sa vyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim. V jednotlivých, hlavne cenovo náročnejších prípadoch, si predávajúci vyhradzuje právo k vzniku zmluvy potvrdením objednávky najlepšie osobne alebo telefonicky a úhradu finančnej zálohy (faktúry) kupujúcim.
V prípade, že v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, došlo k výraznej zmene kurzu zahraničnej meny alebo k zmene ceny či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, má naša firma právo objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Rovnaké oprávnenie si vyhradzujeme i v prípade, kedy výrobca prestane dodávať objednaný produkt alebo uvedie na trh novú verziu produktu, poprípade výrazným spôsobom zmení cenu produktu. Ceny platné na našom e-shope www.nonstopstavebniny.sk sa odvíjajú od minimálneho odberného množstva konkrétnych položiek, ktoré sú špecifikované v nákupnom košíku a sú platné iba pre klientov, ktorí riadne objednajú tovar prostredníctvom internetovej objednávky. Ceny inzerované na www.nonstopstavebniny.sk nie sú v plnom rozsahu sortimentu platné pre maloobchodné predajne PRODOMOS SK s.r.o
Osobný odber materiálov za internetové ceny na pobočkách je možný u prevažnej väčšiny inzerovaných materiálov, je nutné sa dohodnúť vopred s pracovníkmi firmy PRODOMOS SK s.r.o

3) POTVRDENIE OBJEDNÁVKY

Objednávka je prijatá do 24 hodín, potvrdenie objednávky Vám zašleme e-mailom, o odoslaní budete taktiež informovaný e-mailom alebo telefonicky. V prípade nejasností Vás budeme samozrejme kontaktovať.
PRED ODOSLANÍM TOVARU VÁS VŽDY TELEFONICKY ALEBO E-MAILOM KONTAKTUJEME O DETAILOCH  DORUČENIA (CENA DOPRAVY atď).

4) ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

Zrušenie objednávky môže prebehnúť len telefonicky (+421 948 167 022) spolu s potvrdením na e-mail (info@prodomos.sk).
V prípade zrušenia objednávky budú objednávajúcemu účtované náklady, ktoré vznikli dodávateľovi v súvislosti so zrušením objednávky.  

V prípadoch, keď má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim. Predávajúci má možnosť si z vrátenej čiastky odpočítať pomernú časť kúpnej ceny zodpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru a náklady na uvedenie do pôvodného stavu.

5) PODMIENKY DOPRAVY

pozri sekciu Doprava a platba.

6) DODACIA LEHOTA

Dodacia lehota je vo väčšine prípadov od 48 hodín - do 7 dní najneskôr do 21 dní, ak nie je uvedené inak v Podmienkach dopravy. V prípade, že niektorý tovar nebude skladom, budeme Vás okamžite kontaktovať.

7) PREVZATIE TOVARU

Pri preberaní objednaného tovaru je zákazník alebo príjemca povinný pri prevzatí zásielky skontrolovať, či nie je tovar porušený a poškodený. Pokiaľ príjemca zistí akékoľvek poškodenie tovaru, oznámi túto skutočnosť ihneď prepravcovi, ktorý spíše zápis o škode. Na neskoršie reklamácie nebude braný ohľad. Podpisom prepravcovi potvrdzujete, že ste zásielku prevzali v poriadku a nepoškodenú. Pokiaľ poškodenú zásielku zákazník od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu. Do doby zaplatenia tovaru je tovar majetkom predávajúceho.

Poškodenie zásielky pri preprave nahlási kupujúci predávajúcemu bez zbytočného odkladu. Zákazník si zároveň prekontroluje počet balíkov na prepravnom liste, ktorý musí byť zhodný so skutočným počtom doručených balíkov. V prípade, že sa počet balíkov na prepravnom liste nezhoduje s počtom balíkov doručovaných, zákazník preberie zásielku s výhradou v prepravnom liste a reklamáciu nahlási predávajúcemu bez zbytočného odkladu. Pokiaľ tak neurobí, reklamácia na chýbajúci balík/y nebude uznaná. Zákazník je povinný svojim podpisom potvrdiť doklad o prevzatí. Prevzatie tovaru zákazníkom je možné až po jeho úplnom zaplatení a potvrdení dokladu o prevzatí.

V prípade, že zákazník po rozbalení zásielky zistí, že je tovar poškodený, bez zbytočného odkladu to oznámi telefonicky alebo emailom predávajúcemu. Pre kladné vybavenie reklamácie u dopravcu je NUTNÉ, aby zákazník poskytol predávajúcemu svoju plnú súčinnosť a to predovšetkým v doložení fotografií poškodeného tovaru, vrátane všetkého obalového materiálu, výplne zásielky a detailu adresného štítku. V opačnom prípade nemôže byť reklamácia u dopravcu uznaná.

8) VÝMENA TOVARU

V prípade potreby Vám nepoužitý a nepoškodený tovar vymeníme za iný druh. Tovar stačí zaslať doporučeným balíkom (nie na dobierku) na našu adresu. Náklady spojené s výmenou nesie v plnej výške kupujúci. Výmena tovaru nie je možná u záhradného nábytku a veľkoobjemového sortimentu (EPS + XPS polystyrény, tehly).

9) REKLAMÁCIE A ZÁRUKA

Poškodenie pri preprave:
Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné chyby a poškodenia.
Náhradu škody za poškodený balík platí prepravca len príjemcovi, ktorý reklamuje škodu pri jej prevzatí. Reklamovať závadu možno aj dodatočne, ale len v tom prípade, že poškodenie nebola zjavná už pri dodaní. Takáto dodatočná reklamácia je možná  do 2 pracovných dní po dodaní; ak k tomu nebránia vážne dôvody. Reklamáciu je možné uplatniť len u toho prepravcu, ktorý tovar dodal. Podmienkou dodatočnej reklamácie je predloženie zásielky v tom stave, v akom bola dodaná. 

Pri nahlásení reklamácie je nutné zaslať fotky zásielky v tom stave, v akom bola dodaná, tzn. zásielka aj so všetkými jej súčasťami včítane prípadných úlomkov a všetok obalový materiál, v ktorom bola prepravovaná.

Prípadné reklamácie priamo od našich dodávateľov vybavíme k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom.

Na nový tovar a tovar I. akosti sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné chyby.

Záruka sa nevzťahuje na:

a) nesprávny spôsob použitia výrobku
b) nesprávny spôsob skladovania

Postup pri reklamácii:

1) informujte nás o reklamácii telefonicky, e-mailom, či písomne
2) tovar zašlite ako doporučený balík (nie na dobierku) na našu adresu
3) do zásielky uveďte dôvod reklamácie a Vašu adresu
4) doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode

Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatia tovaru našou firmou.
V prípade dlhších reklamácií Vás budeme okamžite informovať o stave reklamácie.

Poznámka: Ak nie je výrobok poškodený, nie je dôvodom na jeho reklamáciu vzhľad mierne odlišný od vyobrazenia na e-shope - podľa Obchodnýchpodmienok môžu byť obrázky ilustračné. Snažíme sa, aby sa vyobrazenie výrobku v jeho popise čo najviac blížilo skutočnosti, nie je však v našich silách fotiť všetok tovar v každej zásielke.
 

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 18/2018 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje"). Podmienky spracovania osobných údajov a špecifikácie konkrétnych osobných údajov, s ktorých spracovávaním kupujúci týmto vyslovuje súhlas, sú obsiahnuté tu.

Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy.
Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.
Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.
Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. Kupujúci prehlasuje, že bol poučený o tom, že súhlas so spracovaním osobných údajov môže vo vzťahu k predávajúcemu odvolať písomným oznámením doručeným na adresu predávajúceho.

V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže: požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie, požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav. Najmä sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ak je žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety uznaná za oprávnenú, predávajúci alebo spracovateľ odstráni okamžite závadný stav. Ak nevyhovie predávajúci alebo spracovateľ žiadosti, má kupujúci právo obrátiť sa priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie kupujúceho obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.
Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.